Soojuspumba paigalduse kooskõlastamine

Õhksoojuspumba paigaldamise puhul on tegemist ehitise tehnosüsteemide muutmisega ehk ehitise ümberehitamisega. Vastavalt ehitusseadustiku lisa 1 on elamu ümberehitamiseks vajalik esitada kohalikule omavalitusele ehitusteatis ja ehitusprojekt. Ehitusteatis on riigilõivuvaba.

 

Ehitusteatise blankett on leitav aadressilt: https://www.mkm.ee/et/ehitisregister.

Lisaks ehitusteatise esitamisele tuleb koostada ehitusprojekt, mis peaks sisaldama vähemalt järgmist:

1. Tiitelleht: märkida objekti aadress, soovitud tegevus, ehitusprojekti koostaja nimi ja allkiri, kinnistuomaniku/taotleja nimi, projekti koostamise kuupäev.
2. Sisukord ja jooniste loetelu.
3. Seletuskiri: hoone asukohakirjeldus, projekteeritud tööde kirjeldus (kuhu täpselt paigaldatakse õhksoojuspump, kas agregaadi välisosa varjestatakse kuidagi – mis värvi/materjal varjestusel?). Seletuskiri peab sisaldama asjakohast ja vajalikku infot. Vajadusel põhjendada, miks õhksoojuspump just sellesse kohta paigaldatakse. Seletuskirja lõppu lisada koostaja nimi, allkiri ja kuupäev. Seletuskirja lehed nummerdada.
4. Asendiplaan hoone asukohaga (1:500 või 1:1000), millel ära märkida hoone asukoht ja tähistada koht, millisesse hoone külge välisagregaat projekteeritakse. Vajadusel näidata ära krundi katendid, prügikonteinerid, haljastus, piirdeaiad, hoonete kaugused teistest hoonetest ja krundipiiridest ning juurdepääsude asukohad.
5. Vajalikud joonised, nt korruse põhiplaan, katuseplaan, tehnoruumi joonis, hoone vaated jms olenevalt sellest, kuhu pump paigaldatakse. Joonistele lisada juurde vajalikud mõõdud. Jooniste kirjanurka lisada joonise koostaja nimi, allkiri, kuupäev, joonise nimetus, objekti aadress.
6. Kõigi kinnistu kaasomanike nõusolekud või korteriühistu juhatuse liikme nõusolek.
7. Muud vajalikud volitused, kooskõlastused, heakskiidud, (naabrid, Päästeamet, korteriühistu) jms.
8. Soovi korral võib lisada fotosid olemasolevast olukorrast.

Ehitusteatis ja ehitusprojekt tuleb esitada nõuetekohaselt kohalikule omavalitsusele. Tartu linna arhitektuuri ja ehituse osakonna kontaktid ja täpsemad juhised leiad SIIT.