PRIVAATSUSPOLIITIKA

1.ÜLDSÄTTED JA MÕISTED

1.1. Käesolevas dokumendis sätestatakse Kliimakaubamaja OÜ (Lääneringtee 39, Tartu, info@kliimakaubamaja.ee, edaspidi Kliimakaubamaja) poolt andmete, sh füüsiliste isikute andmete töötlemise põhimõtted.

1.2. Siin selgitatakse, kuidas toimub andmete, sh isikuandmete kasutamine, mida tehakse isikuandmete kaitse tagamiseks ning millised on andmesubjekti õigused seoses oma isikuandmetega.

1.3. Soovides pakkuda klientidele kvaliteetset teenust, on Kliimakaubamajal vajalik töödelda isikuandmeid. Kliimakaubamaja kinnitab, peab isikuandmete kaitset väga oluliseks ning lähtub isikuandmete töötlemisel ja kaitsel isikuandmete kaitse üldmäärusest (EL 2016/679), samuti elektroonilise side seadusest ja teistest kehtivatest õigusaktidest.

1.4. Kliimakaubamaja on äriühing, mis müüb, paigaldab/ehitab, hooldab, remondib ja puhastab kütte-, ventilatsiooni- ning jahutus- ja kliimaseadmeid.

1.5 Käesolevas dokumendis kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:

1.5.1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Kliimakaubamajal teavet, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust kliendid või nende esindajad, samuti muud isikud, kelle isikuandmeid töödeldakse Kliimakaubamaja majandustegevuse raames.

1.5.2. Klient on füüsiline või juriidiline isik, kes plaanib sõlmida või on sõlminud Kliimakaubamajaga toote müügi-, teenuse töövõtu- vm sarnase lepingu (edaspidi Leping).

1.5.3. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

1.5.4. Isikuandmete töötlemine on igasugune andmesubjekti isikuandmetega tehtav toiming, nagu isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, kasutamine, kustutamine, hävitamine või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

1.5.5. Külastaja on isik, kes kasutab Kliimakaubamaja veebilehte kliimakaubamaja.ee, sh e-poodi.

1.5.6. Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse autentimise ja statistilistel eesmärkidel.

 

2. ANDMETÖÖTLUSE ÜLDPÕHIMÕTTED

Kliimakaubamaja lähtub isikuandmete töötlemisel alati andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest, järgides üldtunnustatud isikuandmete töötlemise põhimõtteid (nt seaduslikkus ja läbipaistvus, eesmärgipärasus, minimaalsus, õigsus, usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus jne) selliselt, et Kliimakaubamaja on alati valmis tõendama isikuandmete töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.

 

3. ANDMEKOOSSEIS

 Kliimakaubamaja töötleb järgmisi (isiku)andmeid:

3.1. isiklikud andmed (ees- ja perekonnanimi) – kliendi tuvastamiseks ja Lepingu sõlmimiseks (sh ostu puhul Kliimakaubamaja e-poest);

3.2.kontaktandmed (aadress, telefoninumber ja e-posti aadress) – lisaks p-s 3.1 sätestatule kliendile kauba kättetoimetamiseks. Ostu puhul Kliimakaubamaja e-poest, kui kaup/toode toimetatakse pakiautomaati, ei ole aadressi esitamine kohustuslik.

3.3. panga andmed (arvelduskonto number, panga nimi) – teenuse (nt tehtud töö) või kauba/toote eest tasumiseks.

 

4. ANDMETÖÖTLUSE ÕIGUSLIK ALUS JA PEAMISED EESMÄRGID

4.1. Kliimakaubamaja töötleb (isiku)andmeid eelkõige:

4.1.1 Teenuste osutamiseks, sh Lepingu sõlmimise (sh lepingueelsed läbirääkimised) ja selle täitmise eesmärgil ning olemasolevate Lepingute haldamiseks ja kohaseks täitmiseks;

4.1.2. pakutavate toodete ja teenuste kvaliteedi hindamiseks, sh kliendilt tagasiside küsimiseks toote/teenuse kvaliteedi kohta;

4.1.3. andmesubjekti identifitseerimiseks;

4.1.4. õiguskaitsevahendite rakendamiseks ja nõuete esitamiseks;

4.1.5. andmesubjektiga suhtlemiseks ja maksekohustuse täitmise tagamiseks;

4.1.6. reklaami tegemiseks jm turundustegevuseks.

4.2. Kliimakaubamaja töötleb andmeid, sh isikuandmeid üksnes andmesubjekti nõusoleku või seaduse Andmete ja isikuandmete töötlemine loetakse alati seaduslikuks, kui töötlemine on vajalik seoses Lepingu täitmisega.

4.3. Nõusoleku alusel töötleb Kliimakaubamaja andmeid, sh isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille andmesubjekt on ise kindlaks määranud. Nõusoleku alusel töödeldakse isikuandmeid eelkõige p-s 4.1.6 sätestatud eesmärgil. Nõusolekute puhul lähtub Kliimakaubamaja põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel (näiteks Kliimakaubamaja e-poes). Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt, näiteks lahtri märgistamise kaudu veebilehel. Kogutud isikuandmete abil saab Kliimakaubamaja teavitada kliente tooteuudistest, kampaaniatest vms. Klient saab end igal ajal eemaldada uudiskirjaloendist või adressaatide sihtrühmast.

4.4. Õigustatud huvi tähendab eelkõige Kliimakaubamaja või kliendi huvi õiguskaitsele. Õigustatud huvi alusel töödeldakse andmeid, sh isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et töötlemine on vajalik ja eesmärgipärane ning vastavuses andmesubjekti huvide või põhiõiguste ja -vabadustega.

4.5. Kliimakaubamaja võtab õiguste ja huvide tasakaalustamisel muuhulgas arvesse järgmisi asjaolusid:

4.5.1. õigustatud huvi liik ja päritolu ning see, kas andmete töötlemine on vajalik põhiõiguse kasutamiseks või kas see on muul viisil üldistes huvides;

4.5.2. mõju andmesubjektile ja andmesubjekti mõistlikud ootused oma andmete edasise saatuse suhtes, samuti andmete liik ja nende töötlemise viis;

4.5.3. täiendavad kaitsemeetmed, millega saab piirata põhjendamatut mõju andmesubjektile nagu andmete minimeerimine, eraelu puutumatust soodustav tehnoloogia, suurem läbipaistvus ja tingimusteta töötlemises osalemisest loobuda ja andmete ülekantavus.

4.6. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks töötleb Kliimakaubamaja andmeid, sh isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud tegevuste rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu tõkestamise reeglite järgimisel.

4.7. Juhul, kui andmete, sh isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks andmeid, sh isikuandmeid algselt koguti või ei põhine andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Kliimakaubamaja sellise uue töötluse lubatavust eraldi.

 

5. ANDMETE SÄILITAMINE

5.1. Kliimakaubamaja säilitab (isiku)andmeid kujul, mis võimaldavad andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik seoses andmete kogumise või hilisema töötlemise eesmärkidega.

5.2. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, kustutatakse.

5.3. Kliimakaubamaja säilitab:

5.3.1. isikuandmeid vähemalt üks (1) aasta kliendiga sõlmitud kohaselt täidetud Lepingu lõppemisest arvates (eelkõige teenuse kvaliteedi tagamiseks), samuti juhul, kui Lepinguni ei jõutud (nt kui Klient soovib personaalset hinnapakkumist, kuid ei vasta sellele mõistliku aja jooksul);

5.3.2. raamatupidamisdokumente (nt Lepinguid, makseinfot, arveid jne) seitse (7) aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust kooskõlas kehtivate õigusaktidega (nt raamatupidamise seadus);

5.3.3. Lepingu täitmisega seotud (isiku)andmeid võimalike Lepingust või seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaja lõpuni, mis on reeglina kolm (3) aastat, tahtliku rikkumise korral kümme (10) aastat.

 

6. ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

6.1. Kliimakaubamajal on õigus teha koostööd isikutega, kellele võib tulenevalt andmetöötluse eesmärkidest edastada, neilt küsida ja vastu võtta andmeid, sh isikuandmeid koostöö raames ja eesmärgil, tingimusel, et:

6.1.1. vastav eesmärk ja töötlemine on seaduslik;

6.1.2. isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Kliimakaubamaja juhistele ja kehtiva Lepingu alusel.

6.2. Teenuse osutamisel võib toimuda isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele. Sellisteks isikuteks võivad olla ka Kliimakaubamaja koostööpartnerid, näiteks:

6.2.1. IT-partnerid (sh interneti tugiteenuse pakkuja, veebilehe haldaja jms);

6.2.2. pakiautomaadi- ja/või kullerteenuse osutajad;

6.2.3. arveldusteenuseid, postiteenuseid või muid teenuseid ja tooteid vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid;

6.2.4. õigus- või võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid.

 

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

7.1. (Isiku)andmete turvalisuse tagamiseks kasutatakse Kliimakaubamajas nii organisatsioonilisi kui ka tehnilisi meetmeid, mille kaudu püütakse takistada andmete õigusvastast töötlemist, sh nt hävimist või kaotsiminekut, lubamatut juurdepääsu jms intsidente.

7.2. Juurdepääs isikuandmetele on ainult selleks volitatud Kliimakaubamaja töötajatel.

7.3. Juhul, kui toimub (isiku)andmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Kliimakaubamaja viivitamatult tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede likvideerimiseks või leevendamiseks, samalaadsete intsidentide kordumise vältimiseks ja tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muu hulgas registreerib Kliimakaubamaja kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja andmesubjekti otse (nt e-post) või avalikult, nt (sotsiaal)meediakanalite vahendusel.

 

8. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED JA ÕIGUSTE TEOSTAMINE

8.1. Andmesubjektil on seaduse alusel kehtestatud ulatuses järgmised õigused:

8.1.1 juhul, kui Kliimakaubamaja töötleb isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, on andmesubjektil igal ajal õigus teatada Kliimakaubamajale oma soovist nõusolek isikuandmete töötlemise tagasivõtmiseks, sh kogutud andmete kustutamiseks (NB! Avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu!);

8.1.2 andmesubjektil on enne kustutamistähtaja saabumist õigus nõuda nende andmete kustutamist, mille osas Kliimakaubamaja on andmete vastutav töötleja ja andmete kustutamine ei riku Lepingust ega seadusest tulenevaid kohustusi (näiteks ei ole võimalik kustutada punktis 5.3 sätestatud andmeid), esitades Kliimakaubamajale vastavasisulise kirjaliku (digitaalselt allkirjastatud) taotluse;

8.1.3. õigus saada teavet ja tutvuda isikuandmetega, st andmesubjekti õigus saada teavet ja tutvuda tema kohta kogutud (isiku)andmetega;

8.1.4 õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;

8.1.5. õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist. Nimetatud õigus tekib muu hulgas juhul, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist;

8.1.6. õigus esitada tema isikuandmete töötlemisele vastuväiteid.

8.2. Andmesubjektil on õigus pöörduda isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral Kliimakaubamaja üldkontaktidel või e-posti info@kliimakaubamaja.ee

8.3. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Kliimakaubamaja, Andmekaitse Inspektsiooni (aki.ee) või kohtu poole, kui andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.

 

9. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

9.1. Kliimakaubamaja võib koguda veebilehe külastajate kohta andmeid, kasutades selleks küpsiseid (s.o infokillud, mis talletatakse külastaja brauseri poolt külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.

 9.2. Kliimakaubamaja kasutab kogutavaid andmeid statistilistel eesmärkidel veebilehe külastatavuse kohta, samuti selleks, et edastada klientidele kasulikumat teavet (nt selle kaudu, millised veebisaidi, toodete ja teenuste rubriigid on külastajatele kõige huvipakkuvamad), ja selleks, et muuta veebilehe kasutamist mugavamaks. Kliimakaubamaja kasutab „Google Analytics“ ja „Google Tag Manager“ tarkvara, mille privaatsuspoliitika on leitav siit.

9.3. Kliimakaubamaja veebilehel kasutatakse sõnumside tarkvara „Messenger“ (vt messenger.com), mille privaatsuspoliitika on leitav siit.

 

10. LÕPPSÄTTED

Kliimakaubamajal on õigus privaatsuspoliitika tingimusi ühepoolselt muuta. Uuendatud tingimused avaldatakse sel juhul veebilehel www.kliimakaubamaja.ee.

TASUTA PAKKUMINE