TULEOHUTUSARUANDE ESITAMISE KOHUSTUS

 

Tuleohutusaruande esitamise kohustus on ettevõtetel ja asutustel, kus tulenevalt tegevusest, ehitise eripärast või kustutus- ja päästetööde teostamise raskendatud tingimustest on suur tulekahjurisk või võimalik raske tagajärg.

Enne ventilatsiooni puhastamist salvestame robotkaameraga torude seisukorra (vastavalt kokkuleppele kliendiga). Kui oleme puhastamise lõpetanud, saadame kaamera uuesti torudesse ning jäädvustame lõpptulemuse. Pärast seda väljastame tehtud tööde akti päästeametile esitamiseks.

 

Tehtud tööle anname 100% garantii

 

EESTI SEADUSANDLUSES ON VENTILATSIOONISÜSTEEMIDE PUHASTAMISEGA SEONDUV REGULEERITUD JÄRGNEVALT.

TULEOHUTUSE SEADUS (VASTU VÕETUD 5. MAIL 2010. A)

 

§ 30. Tuleohutuspaigaldis(1) Tuleohutuspaigaldis on:
….

7) suitsu ja soojuse eemaldamise seadmestik;

9) muu seade ja tehnosüsteem, mis on mõeldud tulekahju avastamiseks, tule ja suitsu leviku takistamiseks ning ohutuks evakuatsiooniks ja päästetööks.
[definitsiooni kohaselt on ventilatsioonisüsteem, kui tule ja suitsu levikut takistav süsteem, käsitletav Tuleohutuspaigaldisena]§ 31. Tuleohutuspaigaldise omaniku kohustusedTuleohutuspaigaldise omanik peab:
1) tagama tuleohutuspaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse;
2) korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust;
3) omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta.§ 50. Tuleohutuspaigaldise projekteerimis-, paigaldamis-, kontrollimis- ja hooldamisnõuete rikkumine(1) Tuleohutuspaigaldise projekteerimis-, paigaldamis-, kontrollimis- ja hooldamisnõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

[RT I, 30.12.2010, 2- jõust. 01.01.2011]

§ 51. Tuleohutuspaigaldise toimepidevuse tagamata jätmine

(1) Tuleohutuspaigaldise toimepidevuse tagamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

[RT I, 30.12.2010, 2- jõust. 01.01.2011]

 

EHITISTE TULEOHUTUS:

Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid

EVS standard EVS 812-2:2014 väljavõtte ventilatsioonisüsteemide puhastamise kohta.8.1.1 Kogu ventilatsioonisüsteemi koos agregaatidega peab saama puhastada ilma konstruktsioone kahjustamata. Puhastusrežiim oleneb objektist ja see tuleb vajaduse korral kooskõlastada järelevalveorganitega.PUHASTAMISE SAGEDUS PEAB OLEMA VÄHEMALT KORD AASTAS. Kahe puhastuskorra vahele ei tohi jääda üle 365 ööpäeva.8.1.3 Professionaalselt kasutatavate köökide ventilatsioonikanaleid tuleb puhastada vastavalt kasutamise intensiivsusele:-vähemalt korra kvartalis, kui seadmeid kasutatakse 12H/ööpäevas-16H/ööpäevas.

-vähemalt korra poolaastas, kui seadmeid kasutatakse 6H/ööpäevas-12H/ööpäevas.

-vähemalt korra aastas, kui seadmeid kasutatakse 2H/ööpäevas-6H/ööpäevas.

www.evs.ee

TASUTA PAKKUMINE